Právne informácie

Tento dokument obsahuje právne informácie vzťahujúce sa na obsah webových stránok fabox.sk, faboxshop.sk (ďalej len „Stránky“). 

Dokumenty a texty

Spoločnosť FABOX povoľuje použitie dokumentov a textov, ktoré možno získať z týchto Stránok, najmä tlačových správ, technických údajov o predávaných produktoch v eshope, v blogu, najčastejšie kladených otázok „FAQ“, pokiaľ budú dodržané všetky nižšie uvedené podmienky:

 • použitie dokumentu nie je výslovne zakázané
 • dokument nebude použitý na účel, ktorý je priamo alebo nepriamo komerčný
 • dokumenty získané z týchto Stránok budú použité výlučne na informačné účely pre osobnú potrebu.
 • dokument nebude žiadnym spôsobom upravovaný
 • dokument bude dalej šírený so súhlasom prevádzkovatela Stránok.
 • dokument a každá jeho kópia bude obsahovať údaje o nositeľovi autorských práv
 • bude uvedený zdroj, z ktorého bol dokument získaný

Vyššie uvedený súhlas na použitie dokumentov získaných z týchto Stránok nie je možné vykladať ako súhlas na použitie alebo napodobňovanie grafického usporiadania alebo úpravy webových stránok, ani nijakých iných webových stránok, ktoré spoločnosť FABOX s.r.o prevádzkuje, vlastní, riadi.

Spoločnosť FABOXs.r.o. ani jej dodávatelia neposkytujú žiadne vyhlásenia o vhodnosti informácií obsiahnutých na týchto Stránkach alebo v dokumentoch, ktoré možno na týchto Stránkach získať na akýkoľvek účel. Všetky dokumenty, informácie a grafické prvky sú poskytované bez akejkoľvek záruky, v stave „tak, ako sú.“ Na obsah dokumentov, informácie a grafické prvky na týchto Stránkach neposkytuje spoločnosť FABOX s.r.o a/alebo jej dodávatelia nijaké záruky, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel a záruky neporušenia cudzích práv.

Spoločnosť FABOX s.r.o. a/alebo jej dodávatelia v maximálnom možnom rozsahu nezodpovedajú za škodu alebo inú ujmu, ktoré vznikli tretím stranám v akejkoľvek súvislosti s použitím informácii na týchto Stránkach a informácií obsiahnutých v dokumentoch, ktoré možno na týchto Stránkach získať.

Tu uvedenými výlukami zo zodpovednosti za škodu nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu.

Dokumenty a iné informácie publikované na týchto Stránkach alebo na iných stránkach spoločnosti FABOX s.r.o môžu obsahovať technické nepresnosti a/alebo typografické chyby. Spoločnosť FABOX s.r.o. a/alebo jej dodávatelia môžu kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia vylepšiť alebo zmeniť tu popisované produkty a/alebo služby. Informácie uvedené na týchto Stránkach alebo v dokumentoch na nich prístupných sa preto z času na čas menia, pričom niekedy nemusia zodpovedať vlastnostiam poskytovaných produktov a/alebo služieb.

Hypertextové odkazy

Na týchto Stránkach sú umiestnené hypertextové odkazy na stránky iných subjetkov. Tieto hypertextové odkazy vám umožnia opustiť tieto Stránky. Spoločnosť FABOX s.r.o nemá žiaden vplyv na kontrolu stránok iných subjektov a nezodpovedá za obsah stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Spoločnosť FABOX s.r.o takisto nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na stránkach iných subjektov. Spoločnosť FABOX s.r.o nezodpovedá za zmeny a aktualizácie stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach.

Spoločnosť FABOX nezodpovedá za žiadnu formu prenosu z akýchkoľvek stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto stránkach. Hypertextové odkazy na týchto stránkach poskytuje spoločnosť FABOX výlučne ako pomôcku. Uvedenie akéhokoľvek hypertextového odkazu na stránky iných subjektov v žiadnom prípade neznamená, že spoločnosť FABOX schvaľuje stránky iných subjektov a/alebo ich obsah.

Ochranné známky

Názvy autorských výrobkov a/alebo služby spoločnosti FABOX s.r.o uvedené na týchto stránkach nie sú obchodnými známkami alebo ochrannými známkami spoločnosti FABOX s.r.o.

Názvy spoločností a výrobkov, spomenuté na týchto Stránkach môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Informácia o nositeľovi autorských práv

Copyright © 2018 FABOX s.r.o

Informácia týkajúca sa riešenia sporov online podľa čl. 14, odst. 1 ODR (nariadenie pre riešenie sporov online):

Európska komisia poskytuje spotrebiteľom možnosť riešenia sporov online na jednej zo svojich platform, a to na základe čl. 14, odst. 1 nariadenia ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slúži ako portál, na ktorom môžu zákazníci dosiahnuť mimosúdne urovnanie sporov vyplývajúcich z online nákupov a zmlúv o službách.

Panel Tool

Áno Nie

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear